Medezeggenschapsraad (MR)
Wat doet de medezeggenschapsraad? 
In de MedezeggenschapsRaad (MR) zijn zowel ouders als leerkrachten vertegenwoordigd. De leden van MR kunnen invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de school. Dit doen zij door mee te denken over het beleid en beheer van de school. Onderwerpen die besproken worden zijn bijvoorbeeld: de schooltijden, de indeling van de groepen, de besteding van gelden, arbeidsomstandigheden en personele ontwikkelingen. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen. 

Wie zitten er in de medezeggenschapsraad? 
De MR van 't Rendal bestaat uit 2 personeelseden en 2 ouders. 
De personeelsgeleding van de MR bestaat uit Ilse Voets (leerkracht groep 7/8) en Marian Hurkmans (leerkracht groep 4/5). 
De oudergeleding van de MR bestaat uit Aafke Maas en Mark Gofers.  
Om te weten wat er onder de ouders van onze school speelt, organiseren zij drie keer per jaar het ouderplatform

Mark Gofers en Aafke Maas stellen zich graag aan u voor: 
"Ik ben Mark Gofers, vader van Sophie en Thom, in het dagelijks leven werkzaam als jurist bij de gemeente Geldrop-Mierlo. Daarnaast ben ik actief als bestuurslid van de Belangengroep Lierop. Een nauwe betrokkenheid bij de school van mijn kinderen vind ik belangrijk, dat is voor mij de belangrijkste reden om zitting te hebben in de MR. Dit schooljaar is mijn tweede jaar in de MR van de school. Ik denk dat het belangrijk is om op een positief kritische en opbouwende wijze mee te denken over beleidskeuzes van de school en een goed inzicht te krijgen op de redenen die daaraan ten grondslag liggen. De MR is hét uitgelezen gremium waarin dit mogelijk is. De MR krijgt belangrijke input vanuit het Ouderplatform, maar dat neemt niet weg dat, mochten er beleidsmatige of groepsoverstijgende vragen zijn of onderwerpen zijn die leven, ik die graag hoor. " 

"Mijn naam is Aafke Maas, ik ben geboren in Deurne, getogen in Milheeze en woon nu al weer 12 jaar met veel plezier in Lierop. Ik ben getrouwd met Danny Maas en wij hebben 3 kinderen: Isa van 6 (groep 2/3) Sven van 5 ( groep 1) en Jelle van bijna 3 ( Pippeloentje).
Ik werk bij Hanaro in Deurne, een Zuid-Koreaans bedrijf dat de service doet voor verschillende soorten electronica (voornamelijk harddiscs). Hier doe ik de administratie.
Verder lees, knutsel en zwem ik graag.
Als MR lid wil ik graag de stem van de ouders en vooral de kinderen zijn, zodat we allemaal kunnen genieten van fijn en goed onderwijs op een manier die door alle partijen gesteund wordt."


 
Contactgegevens: 

Namens de ouders: Namens het team:
Aafke Maas (0492-332851)
a.thielmaas@gmail.com 
Mark Gofers (0492-521122)
markgofers@gmail.com
Marian Hurkmans
marian.hurkmans@prodas.nl
Ilse Voets
ilse.voets@prodas.nl

Voor meer informatie over de MR zie: Medezeggenschap Informatie avond 13 september 2016.pptx

MR-reglement  't Rendal
Huishoudelijk reglement MR 't Rendal

Wat is er de afgelopen vergaderingen besproken?

Notulen MR 30-01-2018
Notulen MR 02-10-2017
Notulen MR 18-04-2017
Notulen MR 24-01-2017
Notulen MR 13-12-2016
Notulen MR 18-10-2016
Notulen MR 05-07-2016