Medezeggenschapsraad (MR)
Wat doet de medezeggenschapsraad? 
In de MedezeggenschapsRaad (MR) zijn zowel ouders als leerkrachten vertegenwoordigd. De leden van MR kunnen invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de school. Dit doen zij door mee te denken over het beleid en beheer van de school. Onderwerpen die besproken worden zijn bijvoorbeeld: de schooltijden, de indeling van de groepen, de besteding van gelden, arbeidsomstandigheden en personele ontwikkelingen. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen. 

Wie zitten er in de medezeggenschapsraad? 
De MR van 't Rendal bestaat uit 2 personeelseden en 2 ouders. 
De personeelsgeleding van de MR bestaat uit Ilse Voets (leerkracht groep 7/8) en Marian Hurkmans (leerkracht groep 4/5). 
De oudergeleding van de MR bestaat uit Inge van Bommel en Mark Gofers.  
Om te weten wat er onder de ouders van onze school speelt, organiseren zij drie keer per jaar het ouderplatform

Mark Gofers en Inge van Bommel stellen zich graag aan u voor: 
"Ik ben Mark Gofers, vader van Sophie en Thom, in het dagelijks leven werkzaam als jurist bij de gemeente Geldrop-Mierlo. Daarnaast ben ik actief als bestuurslid van de Belangengroep Lierop. Een nauwe betrokkenheid bij de school van mijn kinderen vind ik belangrijk, dat is voor mij de belangrijkste reden om zitting te hebben in de MR. Dit schooljaar is mijn tweede jaar in de MR van de school. Ik denk dat het belangrijk is om op een positief kritische en opbouwende wijze mee te denken over beleidskeuzes van de school en een goed inzicht te krijgen op de redenen die daaraan ten grondslag liggen. De MR is hét uitgelezen gremium waarin dit mogelijk is. De MR krijgt belangrijke input vanuit het Ouderplatform, maar dat neemt niet weg dat, mochten er beleidsmatige of groepsoverstijgende vragen zijn of onderwerpen zijn die leven, ik die graag hoor. " 

"Inge stelt zich binnenkort voor"
 
Contactgegevens: 

Namens de ouders: Namens het team:
Inge van Bommel
Ingevanbommel@gmail.com
Mark Gofers (0492-521122)
markgofers@gmail.com
Marian Hurkmans
marian.hurkmans@prodas.nl
Ilse Voets
ilse.voets@prodas.nl


MR-reglement  't Rendal
Huishoudelijk reglement MR 't Rendal

Wat is er de afgelopen vergaderingen besproken?

Notulen MR 30-01-2018
Notulen MR 02-10-2017
Notulen MR 18-04-2017
Notulen MR 24-01-2017
Notulen MR 13-12-2016
Notulen MR 18-10-2016
Notulen MR 05-07-2016